Afgifter vand Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: § 1 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 86 af 28. januar 2014 og § 144 i lov nr. 1520 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer: 1. I § 2, stk. 2, nr. 4, ændres »vandanlæg« til: »vandindlæg«. 2. I § 11 indsættes som stk. 2 og 3: »Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåde i forbindelse med kortlægningen, jf. stk. 1, herunder om inddragelse af andre myndigheder og almene vandforsyningsanlæg. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelser og almene vandforsyningsanlæg skal bidrage med oplysninger til brug for kortlægning efter stk. 1.« 3. § 11 b, stk. 2, ophæves. 4. I § 32, stk. 1, 1. pkt., udgår »privat«, og »kommunen« ændres til: »et andet alment vandforsyningsanlæg«. 5. I § 32, stk. 1, 4. pkt., udgår »kommunen eller«. 6. I § 32, stk. 2, 1. pkt., udgår »offentligt«. 7. I § 32, stk. 2, 2. pkt., ændres »kommunen« til: »et alment vandforsyningsanlæg«. 8. I § 33, stk. 2, 2. pkt., ændres »det offentlige eller til et andelsselskab eller interessentskab af forbrugere« til: »et andet alment vandforsyningsanlæg«. 9. I § 38, 1. pkt., udgår »privat«. 10. Efter § 80 indsættes i kapitel 13: »§ 81. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog fra bekendtgørelsestidspunktet. Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.« § 2 I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret ved § 8 i lov nr. 924 af 18. september 2012 og § 14 i lov nr. 1634 af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. § 3, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. Der skal indtil den 31. december 2020 betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Bidraget udgør 39 øre pr. kubikmeter vand i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og 19 øre pr. kubikmeter vand i perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.« § 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016. Stk. 2. § 1, nr. 10, har virkning for søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden. Givet på Christiansborg Slot, den 29. april 2015 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Kirsten Brosbø