JUPITER database Analyser Analyser - vises som PDF fil Analyse pr. 5.2.2019 Analyse pr. 5.2.2019 Analyse pr. 5.2.2019 Analyse pr. 29.11.2018 Analyse pr. 29.11.2018 Analyse pr. 22.1.2018 Udvidet. Analyse pr. 9.11 2017 Begrænset Analyse pr. 5.9.2017     Normal Analyse pr. 5.9.2017     Pesticider Analyse pr. 28.2.2017 Begrænset Analyse pr 25.1.2017 Udvidet Analyse pr. 09.11.2016  Begrænset Analyse pr. 31.08.2016  Normal Analyse pr. 06.06.2016   Boringskontro 1 Analyse pr.  06.06.2016  Boringskontrol 2 Analyse pr. 28.01.2016  Udvidet Analyse pr. 20.11.2015   Begrænset Analyse pr. 02.03.2015   Begrænset Analyse pr. 29.01.2015    Udvidet Analyse pr. 1.10.2014    Begrænset Analyse pr. 28.8.2014    Normal Analyse pr. 3.3.2014      Begrænset Analyse pr. 3.2.2014      Udvidet Analyse pr. 5.9.2013      Normal Analyse pr. 5.9.2013      Organiske mikroforureninger Analyse pr. 5.9.2013      Pesticider Analyse pr. 4.2.2013         Udvidet prøve Analyse pr. 20.11.2012 Analyde pr. 5.9.2012         Boringskontrol prøve 1 Analyse pr. 5.9.2012         Boringskontorl prøve 2 Analyse pr. 3.9.2012 Analyse pr. 26.1.2012  Udvidet analyse Analyse pr. 28.11.2011 Analyse pr. 1.9.2011. Normal Organiske mikroforureninger Pesticider Analyse pr. 1-3-2011 Analyse pr. 27-1-2011 - Udvidet analyse Analyse pr. 16.11.2010 Analyse pr. 15.02.2010