Beretning Beretning 2022 Generalforsamling d. 23.3.2023 Bestyrelsesmøder Der har i året 2022 været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Vandforbrug Der er i 2022 faktureret 54434 m3. Driftsforstyrrelser 2022 Ingen Tilslutninger:  Antallet af udsendte opgørelser var 240 Hjemmeside På hjemmesiden kan ses analyserapporter, takstblad, vandværkets vedtægter og regulativ m.m. Egenkontrol – analyserapport Egenkontrollen bliver udført af Højvang i Holstebro. De har i 2021 udtaget 4 ordinære prøver. Vi har fået et tilbud på analyse fra Eurofins. Vestforsyning har lavet ny aftale med eurofins og de lover at lave analyser til samme pris til os små vandværker som Vestforsyning mens Højvang ikke vil køre samme pris. Tror ikke på at de vil gøre det billigere for de små vandværker, så måske vi skal skifte. Det er endnu ikke endelig aftalt. Analyserne skal tages på forudbestemte steder på ledningsnettet. Analyserapporterne er lagt på hjemmesiden. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Erstatning vedr. aftaleindgåelse af rådighedsindskrænkning / dyrkningsdeklaration Vi har kun en lodsejer, der skal have erstatning for ikke at må bruge pesticider på sin Landbrugsjord. Erstatningen opgjort til 12.054. Senere regulering kan forekomme. Herudover kommer der udgifter til NIRAS og tinglysning. Niras har modtaget 16.528 kr. I forhold til andre vandværker er vi sluppet billigt. Takstblad P. g. a. de forhøjede elpriser har det været nødvendig at sætte m3-prisen op med 2,00 kr. til i alt 7,00 kr. incl. moms. Da vi skulle søge om godkendelse af takstblad i efteråret 2022 var elpriserne meget høje og vi fik godkendt en taksforhøjelse på 4 kr. til I alt 9,00 incl. moms. Da priserne siden er faldet besluttede bestyrelsen at forhøjelsen skal være 2,00 kr. Stigningen skyldes alene udgiften til forhøjet elpris. Indkomne forslag Ingen