Beretning Beretning 2018 Generalforsamling d. 28.3.2019 Bestyrelsesmøder Der har i året 2018 kun været afholdt 2 bestyrelsesmøder, 1 i marts(GF) og 1 i august Vandforbrug Der er i 2018 faktureret 66.790 m3. Udpumpet til forbrugerne 68.777 m3. Svind i ledningsnet = 1987 m3 = Vandspild i ledningsnet = 3 % Oppumpet 72738 m3. Brugt til bagskyld 3.961 m3 = 5,4 % Driftsforstyrrelser 2018 Ledningsbrud stikledning ved Fuglebakken 7. Tilslutninger:  1 ny tilslutning i 2018. Viborgvej 349 Antallet af udsendte opgørelser var 250, heraf er de 5 huse der er nedrevet p gr. af Haderup omfartsvej. Hjemmeside På hjemmesiden kan ses analyserapporter, takstblad, vandværkets vedtægter og regulativ m.m. Ledningsregistrering kan nu også ses på hjemmesiden. Egenkontrol – analyserapport Egenkontrollen bliver udført af Højvang i Holstebro. De har i 2018 udtaget 5 prøver. Vandkvaliteten har hele året været god Fra 2018 indføres der nye regler vedr. analyser. Nu skal der udtages ”STRAKS” analyser, dvs. at prøven skal tages fra vandhanen umiddelbart efter at vandhanen åbnes. Må ikke løbe først. Derefter udtages prøve nr. 2, som bliver taget efter at vandet har løbet lidt. Nr. 2 bliver kun brugt i tilfælde af at nr. 1 ikke er OK. Analyserne skal tages på forudbestemte steder på ledningsnettet. Analyserapporterne er lagt på hjemmesiden. Priserne på analyser er steget voldsomt i forhold til tidligere år p. gr. af ny bekendtgørelse for prøvetagning. NY persondataforordning og IT sikkerhed 25.5.2018 trådte en ny lov om persondataforordning – GDPR - og IT sikkerhed i kraft. En lov der får betydning for alle virksomheder og foreninger i Danmark / EU. Haderup omfartsvej På grund af Haderup omfartsvej skulle vi flytte vores vandledning der gik lang A16. Vi forhandlede med Haderup vandværk om muligheden for om de ville overtage forbrugerne på østsiden af Viftrupvej udmunding i A16. Der kunne spares underboringer under ny A34 – Haderup omfartsvej. Hvis de skulle overtage ville de have at vi skulle betale ny ledning fra Haderup by og frem til forbrugerne. Samtidig lå det i linjerne at de egentlig ikke var interesseret i at overtage. Vi besluttede derfor at flytte vores ledning selv om de måske blev dyrere end Haderup løsningen. Til gengæld er den nye ledning lagt så vi på sigt måske kan benytte den til nye forbrugere når/hvis de beslutter sig for at komme på vandværket. Grunden til at det påfører Herrup vandværk udgifter er lovgivningen omkring ”GÆSTEPRINCIPPET”, en lov der betyder at hvis der bliver behov for at udnytte det areal som vandværket benytter til sine ledninger til andet formål, er vandværket forpligtiget til at flytte ledningen. Gælder også hvis arealet bliver eksproprieret.   Jubilæumsår D. 15.10.2019 kan vandværket fejre 100 års jubilæum. Herrup Vandværk Formand Karsten Krog