Undergrund Brev fra Holstebro kommune Sårbare områder omkring vandværksboringer Kildepladserne omkring Djeld vandværk, Herrup vandværk og Sevel-Skovby vandværk er særligt sårbare overfor forurening, pga. et begrænset lerdæklag. Dette fremgår også af udkastet til Vandforsyningsplanen, herunder dokumentet ”Ressourcevurdering” (vedlagt). Vandkvaliteten er god på alle tre vandværker, og der er ikke konstateret nitrat i råvandet, men det høje indhold af sulfat i råvandet indikerer, at der sker en pyritoxidation. Dette er tegn på at nitrat reduceres og dermed at der er nitrat i grundvandet. Det normale indhold af sulfat i råvand ligger på 30-50 mg/l, mens det i de fire aktuelle boringer i de sidste analyser ligger på 92-110 mg/l. For at beskytte områderne omkring boringerne mest muligt og dermed bevare den gode vandkvalitet har Natur og Miljø udarbejdet sagsfremstilling til Natur- og Miljøudvalget, hvor det blev drøftet om der skal fastlægges en 300 meters gødnings- og sprøjtefrizone rundt om indvindingsboringerne til de tre ovennævnte kildepladser i forbindelse med kommunens behandling af nye miljøgodkendelser til husdyrbrug. Det skal i den forbindelse orienteres, at ved kommunes behandling af nye miljøgodkendelser til husdyrbrug bliver der altid taget stilling til, om der skal stilles skærpede krav til bl.a. nitratudvaskning fra rodzonen pga. sårbare vand- eller naturområder. Vilkårene indgår i miljøgodkendelsen af det pågældende husdyrbrug og medfører ikke erstatningspligt. På baggrund af udvalgssagen har Dagbladet Holstebro-Struer fredag d. 11. december 2009 skrevet en artikel om sagen, herunder om Natur- og Miljøudvalgets beslutning. Natur- og Miljøudvalget har besluttet, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug, ud fra en konkret vurdering, kan stilles krav om at der ikke må bruges sprøjtemidler indenfor 100 meter beskyttelseszone for vandværksboringer. Som det fremgår af ovenstående er der alene tale om vilkår der vil stilles i forbindelse med nye miljøgodkendelser af husdyrbrug. I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for de tre vandværker vil der tages stilling til, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes for at sikre det gode drikkevand på vandværket. Det forventes, at Miljøcenter Ringkøbing er færdig med kortlægningen af området ved Djeld vandværk og Sevel-Skovby vandværk i 2010, hvorefter Holstebro Kommune – i samarbejde med vandværkerne og lodsejerne i området – skal udarbejde indsatsplanen. For Herrup vandværk forventes kortlægningen at være færdig i perioden 2011 – 2014. Jordbundsforhold omkring Herrup