Historie Uddrag fra protokollen   2000 - 2004 2000: Best. møde d.  15.3.2000 Kontrol af vandmålere. Ny regler betyder at brugerne skal inddeles i 4 grupper og at der hvert år udtrækkes 13 brugere fra en gruppe, hvis vandmålere skal kontrolleres. Indvindingsretten blev af amtet nedsat til 60.000 m3 mod ansøgt 40.000 m3. Generalforsamling d.  30.3.2000                                                                 Årets vandforbrug var på 38.785 m3. Vandspildet lå på 1,5%. På valg var Ole Rasmussen, som blev genvalgt. Der er tilsluttet 4 nye forbrugere. Den faste afgift blev forhøjet med 40 kr. til kr. 200 ex. moms. Best. møde d.  10.4.2000 Konstituering uændret. Best. møde d.  2.11.2000 Indvindingstilladelsen ændret til 50.000 m3 Franzefors har fået tilladelse til indvinding af 200.000 m3. 2001:  Best. møde d.  14.3.01 Revisorfirmaet ønskede honoraret hævet til kr. 15.000 om året. 4 forbrugere mangler at betale efter 1. rykker. Bliver der ikke betalt vil vandet blive lukket og genoplukning kun mod betaling af omkostningerne plus gebyr kr. 500,- Der har været en lækage på Kirkevænget. Alle vandmålere skal udskiftes hvert 8 år. Udskiftning udsat på ubestemt tid indtil vi får yderligere oplysninger. Generalforsamling d.  31.3.01                                                            I år 2000 kom der 2 nye forbrugere på ledningsnettet, så der nu er tilsluttet i alt 216 brugere, heraf 26 landbrug og industri. Årets vandforbrug var på 42531m3. Vandspildet lå på 5,78%. Revisor Hans V. Pedersen fremlagde regnskab, der viste et ordinært driftsoverskud på kr. 58.583,- På valg er Sv. E. Sørensen og Henning Hvam. Sv. E. Sørensen ønsker ikke genvalg. Valgt blev Henning Hvam og Jørgen Lauritsen. Best. møde d.  5.4.01 Konstituering uændret, Fmd. Chr. Jørgensen, Kass. Henning Hvam, Sekr. Torben Højris og opsyn med vandværket Ole Rasmussen. Ønske fra revisionsfirmaet om honorarforhøjelse fra 12.000 til 15.000 blev afslået. Som måleraflæser fortsætter Danny Hvam. 2002: Best. møde d.  31.1.2002 3 nye forbrugere er tilsluttet nettet. Den nylagte rørføring i Kokborg skal tinglyses. Ved et møde hos kommunen blev det opslyst at der skulle tages dobbelt så mange vandprøver som nu, hvilket betyder en merudgift på ca. kr. 9.000,- Der var lidt utilfredshed med revisionsfirmaet, da vi først i november 01 fik restancelisten fra august 01. Christian og Henníng tager et møde med revisor. En Bjerby-forbruger har påstået et utæt vandrør. Efter opgravning viste det sig at der ikke var nogen utæthed. Pris ca. 10.500, som vandværket betaler. Best. møde d.  3.3.02 Orientering ved Christian vedr. møde med revisor, hvor det blev afklaret hvem der gør hvad. Der var enkelte restancer fra sommeren 01. Enkelt rykker udsendt med betalingsfrist 8 dage, eller vandforsyningen vil blive afbrudt. Man vil indhente tilbud på registrering af vandrør på en CD-rom fra landmåler. Generalforsamling d.  31.3.02                                                                  3 nye forbrugere tilsluttet i 2001, 2 landhuse og 1 landbrug. Vandkvaliteten er OK. Årets vandforbrug var på 42650 m3. Vandspildet lå på 3,57%. Regnskabet viste et overskud på kr. 78.080,- Forslag om forhøjelse af fast afgift fra kr. 200,- til kr. 240,- + moms. Vedtaget. På valg var Chr. Jørgensen og Torben Højris. Torben blev genvalgt og nyvalgt blev Jens Christensen, Bjergby. Henning Hvam blev hædret med 25 år i bestyrelsen. Chr. Jørgensen fik tak for stor indsats som formand gennem 9 år. Best. møde d.  11.4.02 Konstituering: Formand Henning Hvam, Kasserer Jørgen Lauridsen, Sekr. Torben Højris og opsyn med vandværket Ole Rasmussen. Danny Hvam blev antaget som måleraflæser. Vinderup kommune vil indkalde til møde angående registrering af vandledninger på CD-rom. Vi er absolut interesseret hvis det er økonomisk overkommeligt. Diskusion om hvor stor vandværkets formue skal være. Som udgangspunkt ønsker man at være selvfinansieret uden at det er bestyrelsens intension at lade formuen vokse til urealistisk størrelse. Gammel rensebeholder skal udskiftes, da den er udtjent. Pris anslået til ca. kr. 60.000-75.000. Best. møde d.  28.8.02 Rensebeholderen er udskiftet. pris ca. 70.000,-. Der er 2 gamle restancer vedr. vandafgift. Det blev bestemt at rykker skulle betales inden 1 uge, ellers ville vandet blive lukket og genoplukning kun mod betaling af skyldig beløb + omkostningerne vedr. lukning og genåbning. Vedr.registrering af vandrør på en CD-rom blev vi enige om at det var for dyrt og at det ikke er aktuelt for øjeblikket. Der er bestilt et stort kort til ophængning på vandværket hvor alle vandledninger skal indtegnes.   2003: Generalforsamling d.  26.3.03                                                      I 2002 har der været 1 ny tilslutning. Vandanalyserne er pæne. Prøverne skal offentliggøres. Måske skal vi hænge resultaterne op hos købmanden. Revisionsfirmaet fremlagde regnskabet, der viste et overskud på kr. 19.161,- På valg var Ole Rasmussen, der blev genvalgt.   2004: Best. møde d.  12.1.04 Det blev besluttet at nedgrave en 1400 m lang ledning til Bjergbyvej 18. Pris ca. 90.000,- Generalforsamling d.  17.3.04                                                  I 2003 er der tilsluttet 3 nye forbrugere. Årets vandforbrug var på 44950 m3. Vandspildet lå på 7,45%. Vandanalyserne viser god kvalitet. Målingerne skal lægges på hjemmesiden Herrup.dk Regnskabet viste et overskud på kr. 88.984,- På valg Henning Hvam og Jørgen Lauritsen. Henning Hvam ønskede ikke genvalg efter 27 år i bestyrelsen. Valgt blev Jørgen Lauritsen og Karsten Krog Der blev givet en stor tak til Henning for de mange år i bestyrelsen. Best. møde d.  5.4.04 Konstituering: Formand Karsten Krog Kasserer Jørgen Lauritsen Sekretær Torben Højris vandværkspasser Ole Rasmussen. Menigt medlem Jens Christensen  Lidt om Interessentskabet  Herrup vandværk  Se bestyrelseshistorik somPDF